入学申請受付中 進学過程

Đỗ kỳ thi năng lực nhật ngữ trình độ N1 80000 yên
Đỗ kỳ thi năng lực nhật ngữ trình độ N2 20000 yên
Đỗ kỳ thi năng lực nhật ngữ trình độ N3 5000 yên
Đạt 600 điểm trở lên ở kỳ thi năng lực nhật ngữ dành cho du học sinh 80000 yên
※ Tất cả dành cho học sinh đang là học sinh của trường và có tỷ lệ chuyên cần trên 95%. Tỷ lệ lên lớp của tháng trên 90% khi đươc nhản kết quả đỗ.


Các câu hỏi

Các yêu cầu cho các tài liệu

Số điện thoại liên lạc/Để được cung cấp tài liệu về trường
+81-47-495-3311