NEWS

   ネパール大使館主催スピーチコンテストで当校の卒業生 PAUDEL NABINさんが最優秀賞!
 
 This year graduate Mr. PAUDEL NABIN took first place in speech contest organised by Nepal Embassy in Japan!


Các câu hỏi

Các yêu cầu cho
các tài liệu

Số điện thoại liên lạc/Để được cung cấp tài liệu về trường
+81-47-495-3311