Hướng dẫn thông tin về trường

Môi trường học tập được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả học tập.

■Lối vào trường ■Phòng tiếp tân ■Lớp học

Các câu hỏi

Các yêu cầu cho các tài liệu

Số điện thoại liên lạc/Để được cung cấp tài liệu về trường
+81-47-495-3311